Geboorte

Op deze pagina vindt u alle informatie over de geboorte.

 1. Laatst bijgewerkt op

AANGIFTE VAN GEBOORTE IN HONGKONG


De geboorteaangifte gebeurt in principe voor de lokale autoriteiten volgens de lokale regelgeving


ERKENNING


Een akte van erkenning van een kind geboren buiten het huwelijk kan op het Consulaat-Generaal worden ondertekend indien:

 1. de vader of het kind Belg is
 2. de vader of het kind zijn gewone verblijfplaats heeft in het rechtsgebied van de Ambassade
 3. de moeder van het kind instemt met de erkenning. Indien het kind 12 jaar oud is moet het zelf ook toestemming geven voor de erkenning. Indien het kind 18 jaar oud is, volstaat zijn/haar eigen toestemming

Vereiste documenten voor de erkenning:

 1. een eensluidend afschrift van de geboorteakte van het kind
 2. een eensluidend afschrift van de geboorteakte van de moeder
 3. een attest van nationaliteit op naam van de vader
 4. een bewijs dat de vader of het kind zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft in het ambtsgebied van het Consulaat-Generaal
 5. een attest van burgerlijke staat op naam van de vader
 6. een bewijs van de burgerlijke staat van de moeder op datum van de geboorte en gedurende de 300 dagen voorafgaand aan de geboorte
 7. een fotokopie van het paspoort op naam van de vader, de moeder en, eventueel, van het kind
 8. indien de ouders reeds een gezamenlijk kind hebben (of meer), dienen de gegevens van het kind (de kinderen) te worden medegedeeld. Indien dit kind niet ingeschreven is op het Consulaat-Generaal dient een eensluidend afschrift van de geboorteakte voorgelegd.
 9. Indien de moeder en het kind de nationaliteit bezitten van een ander land of grondgebied dan Hongkong of Macau:
  1. Een attest van nationaliteit op naam van de moeder en van het kind, afgegeven door hun bevoegde nationale overheid;
  2. Een attest waaruit blijkt dat de afstamming van het kind ten overstaan van de moeder rechtsgeldig tot stand kwam volgens het nationale recht van de moeder, afgegeven door de bevoegde nationale overheid.

In bepaalde gevallen kan het Consulaat-Generaal vragen om bijkomende documenten. U neemt best voorafgaand per e-mail contact op met het Consulaat-Generaal.


REGISTRATIE VAN HET KIND IN HET RIJKSREGISTER


Om de afstamming en de nationaliteit van uw kind vast te stellen moet u de volgende documenten binnenbrengen bij het Consulaat-Generaal, op afspraak:

 1. Officiële kopie van de geboorteakte (“certified copy of an entry in a register of births”), afgeleverd door de HK Births and Deaths Registry, voorzien van een apostille (zie ook: legalisatie)
 2. Een vertaling van de akte én van de Apostille in het Nederlands, het Frans of het Duits (klik hier)
 3. Een inschrijvingsformulier, ingevuld door één van de ouders

In bepaalde gevallen kan het Consulaat-Generaal vragen om bijkomende documenten.

Opgelet:
In een aantal gevallen wordt de Belgische nationaliteit niet automatisch aan het kind toegekend bij de geboorte. U vindt informatie aangaande de afstamming en de toekenning van de nationaliteit naar Belgisch recht op deze website


OVERSCHRIJVEN VAN DE GEBOORTE IN BELGIË


Akten uit het buitenland kunnen, overeenkomstig artikel 48 BW (art. 128  Wetboek IPR), overgeschreven worden in een Belgische gemeente, ook als de persoon op wie de akte slaat niet in België woont. Dergelijke overschrijving kan het makkelijker maken om, bij terugkeer naar België of verhuis naar een ander land, recente afgiften te verkrijgen.

Voor de overschrijving in België heeft u nodig:

 1. Een eensluidend verklaarde kopie (“certified copy of an entry in a register of births”) van de geboorteakte, voorzien van een Apostille. De eensluidende kopie van de geboorteakte mag niet ouder zijn dan 6 maand, te rekenen vanaf de datum van afgifte.
 2. Een vertaling van de akte én van de Apostille in het Nederlands, het Frans of het Duits, gedaan door een beëdigd vertaler in België volgens de instructies van de gemeente.

U moet zelf, zonder tussenkomst van het consulaat, contact opnemen met:

 1. Indien u een woon- of verblijfplaats heeft in België, de Burgerlijke Stand van:
  • uw woonplaats
  • de gemeente waar u zich bij uw terugkeer naar België vestigt
 2. Indien u woon- noch verblijfplaats hebt in België, in dalende orde van voorkeur, de Burgerlijke stand van:
  • de gemeente waar u laatst woonachtig was in België
  • de gemeente van uw ouders of grootouders
  • de gemeente van uw geboorteplaats
  • de Stad Brussel