Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Consulaire attesten en certificaten

Consulaire attesten en certificaten

Voor gebruik bij de Belgische overheidsdiensten

Hebt u een attest nodig om voor te leggen aan een Belgische administratieve overheid of aan de Belgische sociale zekerheid? Voortaan kunnen Belgische burgers die ingeschreven zijn op het Consulaat-Generaal, deze dienst online aanvragen via e-Consul.

Het is nu mogelijk om de volgende consulaire attesten op e-Consul aan te vragen:

  • Certificaat van burgerlijke stand
  • Certificaat gezinssamenstelling
  • Certificaat van registratie
  • Certificaat van nationaliteit
  • Certificaat van woonplaats (met of zonder eerdere gegevens van woonplaatsen)

Deze dienst is gratis, maar houd er rekening mee dat de documenten enkel geldig zijn voor gebruik bij een Belgische administratieve overheid of aan bij de Belgische sociale zekerheid.

Na ontvangst van uw elektronische aanvraag zal het consulaat het document opstellen en voor u beschikbaar stellen om te downloaden. Documenten kunnen worden aangevraagd in het Nederlands, Frans of Duits.

Voor levensbewijzen kunt u nu alle bewijsstukken uploaden op e-Consul, zoals uw medisch rapport, een foto gemaakt met een recent verschenen krant, etc. Het consulaat zal het levensbewijs daarna controleren, valideren en online beschikbaar stellen.

Voor andere doeleinden

Als u voor andere doeleinden een consulaire verklaring nodig heeft, kunt u een afspraak maken om het gevraagde certificaat op het Consulaat Generaal zelf aan te vragen.

Bekijk hier de consulaire tarieven.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u zelf elektronische attesten in de drie landstalen opvragen. Deze kunnen afgedrukt worden, worden bewaard als pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken en als bijlage van een mail worden doorgestuurd. Gelieve hier te klikken voor meer informatie over de werking.

Opgepast: Het is aangeraden eerst te polsen bij de bestemmeling of deze het certificaat aanvaardt (voorbeeld van een mogelijke toepassing: bewijs van hoofdverblijfplaats / adres voor een Belgische bank). We wijzen erop dat de bruikbaarheid van de aldus afgedrukte attesten in het buitenland niet gegarandeerd is. Het document bevat immers geen handtekening en kan niet gelegaliseerd worden; er kunnen zich ook taalproblemen stellen.

De attesten in detail

Attest van woonplaats:
vermeldt datum van inschrijving in het consulair bevolkingsregister en het laatste adres of de historiek van alle adressen opgenomen in het Rijksregisterdossier.

Attest van inschrijving:
vermeldt de datums van inschrijving in het consulaire bevolkingsregister (deze kunnen verschillen met de datums van effectieve aankomst of vertrek). In tegenstelling tot het attest van woonplaats, vermeldt dit attest geen adres. Het attest kan bijvoorbeeld afgegeven worden in het kader van een inschrijving in een Belgische gemeente.

Attest van nationaliteit:
bevestigt het bezit , respectievelijk verlies van de Belgische nationaliteit.

Attest van gezinssamenstelling:
vermeldt alle gezinsleden, inbegrepen de vreemde gezinsleden. Met 'gezin' wordt verwezen naar de personen, al dan niet verwant, die onder één en hetzelfde dak samenleven. Het samenlevingscriterium wordt vastgesteld op basis van feitelijke elementen en officiële stukken afgegeven door de lokale overheid en / of andere documenten die een duurzaam samenleven op hetzelfde adres aantonen.

Attest van burgerlijke staat:
vermeldt de burgerlijke staat zoals deze voorkomt in het Rijksregisterdossier. Dient het attest voor een vreemde (niet Belgische) autoriteit, dan moet het doeleinde uitdrukkelijk vermeld worden. Het attest zal hier melding van maken. Dit attest is niet dienstig in het kader van een huwelijk.

Attest van naamsovereenkomst:
kan worden afgeleverd als de familienaam van een persoon in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht (naam die hij/zij draagt in het vreemde recht, naam vermeld op de geboorteakte, …). U moet hiervoor de nodige bewijsstukken voorleggen.