Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Consulaire attesten en certificaten

Consulaire attesten en certificaten

Algemeen

De Minister van Buitenlandse Zaken bepaalt de voorwaarden waaronder deze attesten worden afgegeven (Consulair Wetboek art. 68).

Elk consulair attest moet worden aangevraagd door middel van een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat u persoonlijk indient bij het Consulaat-Generaal tijdens de normale openingsuren, samen met de betaling van het consulaire tarief. Aanvragen per e-mail worden niet aanvaard.

Het Consulaat-Generaal kan enkel volgende consulaire attesten afgeven aan Belgen ingeschreven in het consulair bevolkingsregister:

  • Attest van woonplaats
  • Attest van inschrijving
  • Attest van nationaliteit
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van naamsovereenkomst

De attesten worden afgeleverd in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u zelf elektronische attesten in de drie landstalen opvragen. Deze kunnen afgedrukt worden, worden bewaard als pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken en als bijlage van een mail worden doorgestuurd. Gelieve hier te klikken voor meer informatie over de werking.

Opgepast: Het is voorzichtig eerst te polsen bij de bestemmeling aangaande de aanvaardbaarheid (voorbeeld van een mogelijke toepassing: bewijs van hoofdverblijfplaats / adres voor een Belgische bank). We wijzen erop dat de bruikbaarheid van de aldus afgedrukte attesten in het buitenland niet gegarandeerd is. Het document bevat immers geen handtekening en kan niet gelegaliseerd worden; er kunnen zich ook taalproblemen stellen.

Gelieve hier te klikken voor een lijst van consulaire tarieven.

De attesten in detail

Attest van woonplaats:
vermeldt datum van inschrijving in het consulair bevolkingsregister en het laatste adres of de historiek van alle adressen opgenomen in het Rijksregisterdossier.

Attest van inschrijving:
vermeldt de datums van inschrijving in het consulaire bevolkingsregister (deze kunnen verschillen met de datums van effectieve aankomst of vertrek). In tegenstelling tot het attest van woonplaats, vermeldt dit attest geen adres. Het attest kan bijvoorbeeld afgegeven worden in het kader van een inschrijving in een Belgische gemeente.

Attest van nationaliteit:
bevestigt het bezit , respectievelijk verlies van de Belgische nationaliteit.

Attest van gezinssamenstelling:
vermeldt alle gezinsleden, inbegrepen de vreemde gezinsleden. Met 'gezin' wordt verwezen naar de personen, al dan niet verwant, die onder één en hetzelfde dak samenleven. Het samenlevingscriterium wordt vastgesteld op basis van feitelijke elementen en officiële stukken afgegeven door de lokale overheid en / of andere documenten die een duurzaam samenleven op hetzelfde adres aantonen.

Attest van burgerlijke staat:
vermeldt de burgerlijke staat zoals deze voorkomt in het Rijksregisterdossier. Dient het attest voor een vreemde (niet Belgische) autoriteit, dan moet het doeleinde uitdrukkelijk vermeld worden. Het attest zal hier melding van maken. Dit attest is niet dienstig in het kader van een huwelijk.

Attest van naamsovereenkomst:
kan worden afgeleverd als de familienaam van een persoon in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht (naam die hij/zij draagt in het vreemde recht, naam vermeld op de geboorteakte, …). U moet hiervoor de nodige bewijsstukken voorleggen.